Administrativt

Kort over Aalborg Kasernerkasernen

 

Klik på kortet for at forstørre det.

Værdier

Værdierne for lokalforening “LIMFJORDEN” er:LOYALITET:
Grundlaget er for os:
Med hensynsfuldhed respekterer vi hinandens beslutninger.
Det daglige arbejde udføres under korpsånd, troværdighed og kollegialitet, samtidig med, at vi viser vores anerkendelse og
evner at påskønne hinandens initiativer.
Være ærlige overfor hinanden.

SAMARBEJDE:
Grundlaget er for os:
Vi udviser tillid, er åbne og udviser gensidig respekt for hinandens arbejdsområder.
Ved fleksibilitet og brug af hinandens faglige kompetence vil det blive naturligt at give og modtage hjælp.
Dette opnås blandt andet gennem engagement og højt informationsniveau.

SOCIALT ENGAGEMENT:
Grundlaget er for os:
Vi plejer åbenhed, humoren og er aktive med hensyn til at skabe trivsel og foreningsglæde.
Vi giver kammeratstøtte og hjælp, hvor det er påkrævet og muligt.
Vi deltager i det sociale liv og engagement i lokalforeningen.

 

Foreningens vedtægter

Vedtægter for lokalforening LIMFJORDEN

 • §1

Foreningens navn er:

Danmarks Veteraner – Limfjorden

Danmarks Internationale Veteran Organisation.

 • §2

Foreningens Formål er:

At samle hjemsendt og tjenestegørende civilt og militært personel udsendt under FN, NATO, OSCE og EU.

At støtte og oplyse om FN’s formål og virke, herunder specielt de fredsbevarende og fredsskabende aktiviteter.

At bidrage til skabelse af bedre samarbejde og større forståelse mellem nationerne.  At knytte og styrke kammeratlige bånd, bl.a. ved mødevirksomhed.

At hædre nulevende og afdøde medlemmer på værdig vis.

At støtte veteraner, som efter hjemkomst fra internationale operationer har behov herfor, bl.a. gennem Veteranstøtteordningen (VSO) eller på anden måde.

 • §3

Symboler m.v.

Stk.1

Foreningens farver er rød, hvid og blå (de nationale og FN’s farver).

Foreningens logo er et våbenskjold med aftegning af Dannebrog og i midten FN’s symbol. I dannebrogsskjoldet øverste venstre felt er anført NATO, i øverste højre felt er anført OSCE og i nederste felt af det hvide kors er anført EU.

 1. Brug af foreningens logo er kun tilladt med hovedbestyrelsens godkendelse.
 2. Danmarks Veteraner markerer sin status, som international veteranorganisation    ved at anvende det fælles veteranmærke, i tilknytning foreningens officielle logo
 3. Foreningsfanens logo med teksten Limfjorden i øverste stangfelt side 1, samt det fælles veteranmærke med teksten Danmarks Internationale Veteranorganisation side 2
 4. Foreningsfanen opbevares hos den til enhver tid værende Fanebærer.
 5. Bæring af Blå Baret er kun tilladt til FN arrangementer, som f.eks. 24. oktober FN dagen, 29. maj og andre FN og NATO arrangementer.
  • §4

  Medlemmmer:

  Stk. 1

  Adgang til at blive medlem af foreningen har enhver, som har gjort tjeneste under FN’s fredsbevarende aktioner og f.eks. NATO, OSCE, og EU.

  Ethvert medlem der måtte gøre sig skyldig i den offentlige mening vanærende handling, eller ved sin handling skader foreningens omdømme og tarv, kan af lokalforeningen, indstilles til eksklusion.

  Afgørelse om eksklusion træffes af landsforeningens repræsentantskab på førstkommende repræsentantskabsmøde. Den til eksklusion indstillede har ret til på dette møde, at forsvarer sig og sine handlinger.

  Stk. 2

  Et medlem der skifter mail adresse eller skifter fra fastnet til mobil telefoni, skal straks oplyse dette til lokalforeningen. Dette for hele tiden at have et ajourført medlemskartotek. Meddelelse herom kan sendes til limfjorden@danmarksveteraner.dk

  • §5

  Kontingent:

  Stk. 1

  Kontingent indeholder betaling af medlemsbladet BARETTEN. Kontingentstørrelsen fastsættes af Landsforeningen, der ligeledes på årlige Repræsentantskabsmøde træffer beslutning lokalforeningernes andel, for det kommende regnskabsår. Kontingentet opkræves af Landsforeningen over giro eller PBS med rettidig betaling den 15. februar hvert år. Kvittering er gyldigt medlemsbevis.

  Stk.2

  Udmeldelse skal ske skriftlig til foreningens formand eller kartoteksføreren.

  Stk. 3

  Manglende betaling af kontingent, medføre sletning af medlemskabet og nulstilling af ancinitet. Dog først efter lokalafdelingen har haft kontakt med medlemmet.

  • §6

  Bestyrelsen:

  Stk.1

  Foreningens bestyrelse af 5 medlemmer. Valgene er for 2 år. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter Generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær og bestyrelsesmedlemmer.

  Formanden vælges særskilt på Generalforsamlingen.

  Der vælges hvert år på den ordinære Generalforsamling 2 suppleanter for bestyrelsen, en fanebærer og fanevagt for hver kategori. Genvalg kan finde sted.

  Stk.2

  Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden sin valgperiodes udløb træder 1. suppleanten ind i stedet for, til førstkommende generalforsamling, hvor han/hun kan vælges for samme periode som den udtrådte.

  Stk. 3

  Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at anbringe nogle af foreningens midler til bedst mulig forrentning. Dette skal ske under iagttagelse af mindst mulig risiko.

  Stk, 4

  Foreningen tegnes af Formanden, og denne kan give prokura til andre medlemmer i bestyrelsen vedr. lokalforeningens anliggender. I formandens fravær træder næst­formanden automatisk, i hans sted.

  Stk. 5

  Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte et underudvalg til varetagelse af særlige arrangementer o.I. Der skal være et bestyrelsesmedlem, som formand i et sådant udvalg.

  • §7

  Revision

  Til at kontrollere bilagene i regnskabets bilag vælges på den ordinære

  Generalforsamling 2 bilagskontrollanter, kontrollanterne 2 år. Kontrollanterne vælges på skift hvert andet år. Dette medfører i praksis, at der er overlapning på et år.

  • §8

  Generalforsamling:

  Ordinær generalforsamling afholdes primo feb. (primært 1. tirsdag i feb. kl. 19:00) og indkaldes med 14 dages varsel enten ved skriftlig henvendelse eller meddelelse i medlemsbladet BARETTEN og på hjemmesiden.

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Beretning ved formanden.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab, ved kassereren til godkendelse. (Regnskabsåret er 1. jan – 31. dec.)
  4. Indkomne forslag behandles og skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før Generalforsamlingens afholdelse.
  5. Valg:
  1. Formand
  2. Bestyrelsesmedlemmer
  3. 2 suppleanter for bestyrelsen
  1. Repræsentanter til Repræsentantskabet i Landsforeningen.
  2. 1 bilagskontrollant
  3. 1 suppleant for bilagskontrollant
  4. 3 fanebærere og 3 fanevagter til henholdsvis Dannebrogs- NATO- og FN-fanen.
  5. Eventuelt.

  Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Personvalg er skriftlige såfremt et medlem forlanger det.

   

  • §9

  Ekstraordinær Generalforsamling

  Ekstra ordinær Generalforsamling kan indkaldes af bestyrelse eller hvis 1/4 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger det.

  Skal indkaldes senest 5 uger efter på hjemmesiden, samt i medlemsbladet Baretten, hvis muligt.

  • §10

  Foreningen kan kun opløses såfremt medlemstallet kommer under 25 og da kun, foreningens medlemmer med 4/5 stemmer herfor.

  I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler overføres til Lands­foreningen.

   

  • §11

  Ændring af vedtægterne fremsendes til landsforeningen når ændringer forekommer.

   

  Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 4. okt. 1971

  Ændret på Generalforsamling den 7. sep. 1983.

  Ændret på Generalforsamling den 26. apr. 1984.

  Ændret på Generalforsamling den 3. apr. 1990.

  Ændret på Generalforsamling den 2. apr. 1991

  Ændret på ekstraordinær Generalforsamling den 5. nov.1991

  Ændret på Generalforsamling den 6. feb. 1996

  Ændret på Generalforsamling den 5. feb. 2002

  Ændret på Generalforsamling den 4. feb. 2003

  Ændret på Generalforsamling den 3. feb. 2004

  Ændret på Generalforsamling den 7. feb. 2006

  Ændret på Generalforsamling den 2. mar. 2010

  Ændret på Generalforsamling den 4. feb. 2014

  Ændret på Generalforsamling den 7. feb. 2017